ΚΥΠΡΟΣ 1821 - 2021

O Γιώργος Παντελή είναι ο Γενικός Διευθυντής τού Υπουργείου Οικονομικών από τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Πριν τον διορισμό του ως Γενικού Διευθυντή τού Υπουργείου Οικονομικών, διετέλεσε, από το 2014, Διευθυντής τής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Ευρωπαϊκής Ένωσης τού Υπουργείου Οικονομικών. Οι κύριες αρμοδιότητές του ήταν η ανάλυση των μακροοικονομικών εξελίξεων, η διαμόρφωση τής δημοσιονομικής πολιτικής και τής πολιτικής μισθών, καθώς, και φορολογικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών φορολογικών ζητημάτων. Επιπρόσθετα, είχε την ευθύνη του συντονισμού και της εποπτείας των οικονομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων, που απορρέουν από τις υποχρεώσεις τής Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα, των θεμάτων που αφορούν στις εργασίες τής Ευρωομάδας (Eurogroup) και τού Συμβουλίου ECOFIN. Στο πλαίσιο αυτό, είχε ηγετικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση τού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τής Κύπρου κατά την περίοδο 2013-2016.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα στην εταιρεία KPMG (Cyprus) Ltd. Ακολούθως, εργοδοτήθηκε στον δημόσιο τομέα στη θέση Οικονομικού Λειτουργού. Κατά την περίοδο 2005-2015 κατείχε τη θέση τού Ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Οι ευθύνες του περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη συμβολή στην ετοιμασία τού Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής και τού Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, την κατάρτιση τού ετήσιου Προϋπολογισμού τού Κράτους, την παρακολούθηση των εξελίξεων και προοπτικών στα δημόσια οικονομικά και την ετοιμασία εισηγήσεων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκπροσωπεί την Κύπρο στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και στην Ομάδα Εργασίας τού Ευρώ και συμμετέχει στις συναντήσεις της Ευρωομάδας και τού Συμβουλίου ECOFIN. Επιπλέον, είναι μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Σε εθνικό επίπεδο, είναι μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και μέλος τού Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Είναι, επίσης, ο επικεφαλής τής Ομάδας Εργασίας για την Οικονομία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την επανένωση τής Κύπρου. Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, υπηρέτησε και ως μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών.

Σπούδασε Οικονομικά στο Κολλέγιο Queen Mary τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση από το Cyprus International Institute of Management.
 

No results found

Ρωτήστε