ΚΥΠΡΟΣ 1821 - 2021

Οι εκτελέσεις των Χριστιανών τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1821 και οι διώξεις του πληθυσμού της Κύπρου απασχόλησαν τους ιστοριογράφους του 19ου και 20ού αιώνα και παρουσιάζονται ακολούθως.
 

Τρικούπης, Σ. (1860). Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

Τρικούπης, Σ. (1860). Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Λονδῖνον: Ἐκ τῆς ἐν τῇ Αὐλῇ τοῦ Ἐρυθροῦ Λέοντος Τυπογραφίας Ταϋλόρου καὶ Φραγκίσκου. Ἡ Κύπρος εἶχεν ἐπὶ τῆς ἐπαναστάσεως κατοίκους ἑκατὸν χιλιάδας, ἐξ ὧν εἰκοσακισχίλιοι ἦσαν Τοῦρκοι, οἱ δὲ λοιποί, ἐκτὸς ὀλίγων Ἑβραίων,...

Φιλήμων, Ἰ. (1860). Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

Φιλήμων, Ἰ. (1860). Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (τμ. 3). Ἀθῆναι: Τύποις Π. Σούτσα καὶ Ἀ. Κτενᾶ. Συνεπὲς δ΄ ἦτο, ἵνα μετασχῇ τῶν κακῶν τῆς Σμύρνης καὶ ἡ μεγαλόνησος Κύπρος, διότι κατῳκεῖτο ὑπὸ ὀγδοηκοντακισχιλίων Ἑλλήνων καὶ μόλις εἰκοσακισχιλίων Τούρκων....

Φιλίππου, Λ. (1953). Κύπριοι ἀγωνισταί

Φιλίππου, Λ. (1953). Κύπριοι ἀγωνισταί. Λευκωσία: Ἔκδοσις Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου. Ἡ ἐνεργὸς συμβολὴ τῆς Κύπρου εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς Ἑλληνικῆς ἀνεξαρτησίας ἀποτελεῖ ἔξοχον τίτλον τιμῆς διὰ τὴν Ἑλληνικήν μας μεγαλόνησον, ἡ ὁποία μόνη διετήρησεν ἀκλόνητον τὴν Ἐθνικήν της συνείδησιν καὶ...

Κηπιάδης, Γ. Ἰ. (1888). Ἀπομνημονεύματα τῶν κατὰ τὸ 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν

Κηπιάδης, Γ. Ἰ. (1888). Ἀπομνημονεύματα τῶν κατὰ τὸ 1821 ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ τραγικῶν σκηνῶν. Ἀλεξάνδρεια: Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ἡ Ὁμόνοια Βιτάλη καὶ Μανουσάκη Καθ’ ὃν χρόνον ἐν Πελοποννήσῳ τε καὶ Στερεᾷ Ἑλλάδι ἀνεπετάσθη ἡ κυανόλευκος σημαία τοῦ Σταυροῦ καὶ...

Επιστολή Αλέξανδρου Υψηλάντη προς Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, 8 Οκτωβρίου 1820

Επιστολή Αλέξανδρου Υψηλάντη προς Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό, 8 Οκτωβρίου 1820

Κωνσταντινίδης, Γ.Μ. (1910). Ἱστορία τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς Ἀγγλικῆς κατοχῆς

Κωνσταντινίδης, Γ.Μ. (1910). Ἱστορία τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς Ἀγγλικῆς κατοχῆς. Λάρναξ: Τύποις «Ἐλευθερίας». Ὅτε ἐξερράγη ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάστασις, ἡγεμὼν τῆς νήσου ἦτο ὁ Κουτσοὺκ Μεχμέτ, τὸν δὲ ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον ἐλάμπρυνεν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1810 κληρικὸς ἐπὶ...

Σημαία Ελληνικής Πατρίδoς Κύπρου

Σημαία Ελληνικής Πατρίδoς Κύπρου, Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (Π.ΙΑΜ.Ν006).

Οι εκτελέσεις των Χριστιανών τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1821 και οι διώξεις του πληθυσμού της Κύπρου απασχόλησαν τους ιστοριογράφους του 19ου και 20ού αιώνα και παρουσιάζονται ακολούθως.

No results found

Ρωτήστε